Officiële overheidsinformatie

 

Waarom onafhankelijke en betrouwbare informatie ? 

Op deze plek ontsluiten we de belangrijkste gegevens en documenten over het gezondheidscentrum en de omgeving daarvan. We kiezen er voor om hier gegevens uit officiële bronnen te vermelden. Betrouwbare gegevens van onafhankelijke bronnen vinden we cruciaal voor een eerlijk en open proces bij de planvorming voor het gebied. 

Als we geen officiële gegevens van de overheid kunnen vinden, kan het zijn dat we gegevens van onafhankelijke adviseurs zullen opvragen en vermelden. 

Vragen over deze gegevens en wat die betekenen voor de plannen voor het gebied ? Stuur s.v.p. uw vragen naar [stgbgr]@gmail.com , dan proberen we deze zo goed mogelijk te beantwoorden. 

 

 

Hoeveel oppervlakte hebben de gebouwen die er nu staan? 

Deze gegevens komen uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen. De gemeente Rhenen is hiervoor de officiële bron. Zoek op het adres of zoom in. Door op de kaart te klikken krijg je gegevens over het bouwjaar, het oppervlak en de functie van het gebouw in beeld. 

https://bagviewer.kadaster.nl/lvbag/bag-viewer/index.html#?geometry.x=167359.73625827&geometry.y=441389.65245041&zoomlevel=6&objectId=0340100000326452&detailsObjectId=0340010000338908 

 

Hoe hoog zijn de gebouwen die er nu staan? 

Deze gegevens komen uit het Actueel Hoogtebestand Nederland. Dat is een grote dataverzameling, die wordt gemaakt voor Rijkswaterstaat, de Waterschappen en de provincies. Van elk perceel, elk dak van een gebouw, elke boom etc. is de hoogte ten opzichte van het NAP berekend met behulp van digitale camera’s vanuit een vliegtuig. 

Zoek op het adres of zoom in. Door op de kaart te klikken krijg je de hoogte in meters in beeld. Als je op een gebouw klikt krijg je de hoogte van het dak, als je daarnaast klikt krijg je de hoogte van de grond. Door die te vergelijken kan je het hoogteverschil bepalen. Geen eenvoudige viewer trouwens. 

https://www.ahn.nl/ahn-viewer 

 

Wat is de eigendomssituatie en de laatst bekende aankoopprijzen? 

De percelen en gebouwen ( samen 5000m2) zijn aangekocht door B&S in het voorjaar van 2019. In totaal is er ruim € 5.000.000 betaald voor de percelen en opstallen. Met een slechts daarvan belast met een hypotheek. Als je rekening houd met de sloop- en bouwrijpkosten bedragen de kosten per m2 tenminste € 1100. Deze gegevens worden geregistreerd door het Kadaster, op basis van de gegevens die de notaris in de akten opnemen. Deze gegevens zijn openbaar.

https://www.kadaster.nl/productoverzicht-adres?straatnaam=Nieuwe%20Veenendaalseweg&huisnummer=51A&postcode=3911ME&plaatsnaam=Rhenen&x=167408.667&y=441344.126 

 

Wat staat er eigenlijk in het bestemmingsplan ? 

Wat is er nu toegestaan? Die gegevens vinden we in het Bestemmingsplan Rhenen Stad. Dat is vastgesteld in 2012. De gemeente Rhenen is de officiële bron van het bestemmingsplan. De gemeenteraad heeft dat plan vastgesteld. De gegevens over de bestemmingen, wat mag er wel en mag er niet zijn hier te vinden: 

 

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/viewer 

Zoek op het adres. Het bestemmingsplan Rhenen Stad (2012) beschrijft de nu toegestane bestemmingen. 

Dat is voor de kerk en het gezondheidscentrum de bestemming MAATSCHAPPELIJK  : 

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0340.BPRhenenStad2012-oh01/r_NL.IMRO.0340.BPRhenenStad2012-oh01_2.17.html 

Dat is voor het perceel achter nr. 11 de bestemming WONEN : 

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0340.BPRhenenStad2012-oh01/r_NL.IMRO.0340.BPRhenenStad2012-oh01_2.25.html 

 

Wat is de visie van de Provincie Utrecht ? 

In de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (PRS) beschrijft de Provincie hun ruimtelijk beleid voor de periode tot 2028. Deze periode sluit aan bij de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte van het Rijk. Ze geven aan welke doelstellingen zij van provinciaal belang achten, welk beleid bij deze doelstellingen hoort én hoe zij uitvoering geven aan dit beleid. Deels geven zij uitvoering aan hun beleid via de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) welke tegelijk met de PRS is opgesteld. 

De visie van de provincie Utrecht op het ontwikkelen van de kern Rhenen is vastgelegd in de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie, geconsolideerd (incl. herijking 2016 en 2e partiële herziening 2018). Zoek op het adres, vergelijkbaar zoals bij het Bestemmingsplan. 

https://ruimtelijkeplannen.provincie-utrecht.nl/NL.IMRO.9926.SV1904PRS-GC01?s=SANMmAIEAXlMqkeERUEyTD-D_gP07eAAD 

 

 

Gegevens over de bevolkingsontwikkeling en het aantal nieuwbouwwoningen 

Deze gegevens zijn afkomstig van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het CBS biedt een schat aan cijfers over de Nederlandse economie en samenleving. Van inflatie tot bevolkingsontwikkeling, de informatie is overzichtelijk gerubriceerd op thema en gratis beschikbaar voor iedereen.Op deze site kun je ook allerlei informatie vinden over oa het aantal nieuwbouwwoningen welke in de jaren 2012 tm januari 2020 in Rhenen zijn gebouwd. Zie onderstaande link: 

https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/81955NED/table?ts=1585673211314 

 

Informatie over de procedures voor de ruimtelijke ordening 

De aanpassing van het gebied rond het gezondheidscentrum maakt het noodzakelijk om een bestemmingsplanprocedure te starten. Daar hoort ook bij de mogelijk van beroep en bezwaar, met als laatste mogelijkheid de stap naar de bestuursrechter. Dit is een korte beschrijving van de procedures, zoals beschreven door de gemeente Rhenen. 

https://www.rhenen.nl/mozard/document/docnr/763232/Informatiebrochure%20procedures%20ruimtelijke%20ordening 

 

Informatie over wat er verandert als de Omgevingswet van kracht wordt per 1 januari 2022.

Het complete stelsel van wetgeving, planontwikkeling, vergunningverlening en handhaving verandert met ingang van volgende jaar. Ook de wettelijke basis rond participatie en betrokkenheid van belanghebbende verandert mee. Wat dit gaat betekenen voor de gemeente, de projectontwikkelaar en de buurtbewoners zullen we laten verder uitwerken.