Wij zijn de buurtbewoners van het gezondheidscentrum Rhenen. Wij zijn vóór een nieuw gezondheidscentrum, tegen de geplande hoogbouw en vóór een gezamenlijk plan voor deze locatie.

Goed nieuws voor de aanwonenden, welstandscommissie deelt bezwaren

In het advies van de welstandscommissie MooiSticht delen ze de bezwaren die de bewoners hebben op het huidige plan. Het concept-bestemmingsplan zou op 22 september besproken worden in de vergadering van de commissie ruimte en economie, maar het advies van de welstandscommissie vraagt om een aangepast plan. In de vergadering wordt besproken wat de bezwaren zijn van de commissie en wat dit betekent voor de plannen. 

de stuurgroep heeft spreektijd in de Raadsvergadering

Onze bijdrage in de commissievergadering richt zich op het planvormingsproces, het gebrek aan co-creatie en op de volgende inhoudelijke punten: de klimaateffecten, de energievoorziening, de stikstofemissies, de daadwerkelijke hoogteverschillen en de exploitatierekening.

Tijdens de spreektijd wordt gebruik gemaakt van een aantal illustraties

Het gaat om een digitaal model van de huidige plannen, een luchtfoto uit 2019, hittestress situaties, aanzicht blok binnenterrein vanuit het westen en prijsindex bestaande koopwoningen van de provincie Utrecht

Gemeentebestuur kiest voor confrontatie

Wij, de buurtbewoners van het gezondheidscentrum, hebben in onze brief van 29 januari gevraagd om een mediator aan te stellen en een gezamenlijke werkgroep in te stellen, waaraan afgevaardigden van de stuurgroep buurtbewoners, de ontwikkelaar en de gemeente deelnemen. Dit allebei met het oogmerk om een beter plan te maken. Het antwoord van het gemeentebestuur is helder. Het is nee op beide voorstellen. Het maakt veel duidelijk over de wijze waarop het gemeentebestuur de ruimtelijke opgaven in Rhenen denkt te willen oplossen. Zie hieronder het antwoord van de gemeente.

We hadden als bewoners andere verwachtingen. Het is op zoveel plaatsen in ons land gebleken dat dit anders kan. Door samen te werken kom je verder. Maar nu in Rhenen even niet. Het motiveert ons als buurt om ons hierbij niet neer te leggen.

Participatie: Draagvlak of samen een beter plan maken?

Als buurtbewoners hebben we ons het afgelopen jaar verbaasd over de manier van planontwikkeling in Rhenen. Na een voorbereiding van bijna een jaar, zonder één keer met de direct betrokkenen aanwonenden gesproken te hebben, werd op 12 maart 2020 in het Huis van de Gemeente een tot in detail ontworpen maquette gepresenteerd door de projectontwikkelaar. Na een aantal kleine aanpassingen heeft dit ontwerp de instemming van de verantwoordelijke wethouders gekregen. Zo blijkt bijvoorbeeld uit de Nota van Uitgangspunten, die via reconstructie achteraf is opgesteld.

Als stuurgroep van buurtbewoners gezondheidscentrum hebben wij constructieve voorstellen gedaan om de plannen en zo de bouwhoogte te wijzigen. Deze zijn, op een aantal details na, door de ontwikkelaar en gemeente ter zijde gelegd. 

Wij roepen het college nu op om participatie op een eigentijdse manier te doen, in de geest van de Omgevingswet welke per 1 januari 2022 in werking treedt.

Participatie is NIET enkel mededelingen doen aan de omgeving en NIET even een instrumentje om draagvlak te winnen.


Participatie is WEL een middel om te komen tot betere en meer gedragen oplossingen. De kwaliteit van wonen, werken en recreeren in Rhenen verdient dit.

Gezondheidscentrum en woningbouw met respect voor de buurt

Op 27 januari werd de gemeenteraad voor het eerst plenair geïnformeerd over de plannen voor het nieuwe gezondheidscentrum. Als stuurgroep maakten we gebruik van de gelegenheid om in te spreken. Onze kernboodschap luidt: prima om op deze locatie een gezondheidscentrum te ontwikkelen samen met appartementen, maar dan zonder hoogbouw. Schep een realistisch beeld van de invloed van hoogbouw en werk alternatieven uit samen met de buurt.

Onze inhoudelijke reactie op de uitgangspunten


De gemeente wil nu een zogenaamde Nota van Uitgangspunten vaststellen voor het plangebied. Het lijkt er op dat deze Nota bedoeld is om het ontwerp dat op 12 maart 2020 al zeer ver is uitgewerkt achteraf van een onderbouwing te voorzien. We ontvingen van de gemeente een concept-versie van de Nota en hebben daarop gereageerd. Ons hoofdpunt van bezwaar is de massaliteit en de hoogte van de bebouwing, Verder hebben we veel vragen over het gebruik van groen en de verwachtingen die daarmee worden gewekt.

                                                                                                                                                                                                                                                    

Videoboodschap informatieavond


Tijdens de digitale informatieavond op 18 juni hebben we als stuurgroep onze zienswijze ingebracht.We deden dat via een videoboodschap.De komende periode willen we zoveel als mogelijk in gesprek gaan met alle betrokkenen. Vrijdag 19 juni brengen we de resultaten van een uitgevoerde enquete in bij de projectontwikkelaar. Gesprekken met raadsleden worden gepland. 

Youtube inhoud kan niet getoond worden met je huidige cookie-instellingen. Selecteer "Toestemmen & tonen" om de inhoud te zien en de Youtube cookie-instellingen te accepteren. Meer info kun je lezen in onze [Privacyverklaring](/privacyverklaring/. Je kunt je altijd weer afmelden via je [cookie-instellingen] /cookie-instellingen/.

Toestemmen & tonen

Youtube inhoud kan niet getoond worden met je huidige cookie-instellingen. Selecteer "Toestemmen & tonen" om de inhoud te zien en de Youtube cookie-instellingen te accepteren. Meer info kun je lezen in onze [Privacyverklaring](/privacyverklaring/. Je kunt je altijd weer afmelden via je [cookie-instellingen] /cookie-instellingen/.

Toestemmen & tonen